Как да изготвим бизнес план?

Основата, върху която гради бизнеса си всеки предприемач, е неговият план. Погрешно определян като ненужен и губещ ценно време, бизнес планът всъщност представя цялостната стратегия за реализация на вашата бизнес идея. Той е необходим елемент както за стартирането на съвършено нов бизнес проект, така и за надграждането на вече съществуващ такъв.

Чудите се как да създадете собствен бизнес план, който да работи за вас – ръководейки ви и осигурявайки ви достъп до различни финансиращи програми?

Ето и нашите основни насоки, които подбрахме в следващите редове.

Значение на бизнес плана за управлението на бизнеса

Представете си, че бизнес планът е една географска карта, която следва да ви преведе по най-правилния маршрут от точка “А” до точка “Б”. Ключово значение тук има добре разработеният стратегически маршрут. От него зависи дали и как ще успеете да структурирате, управлявате и развивате своя бизнес проект.

Това е начин да обмислите сериозно ключовите аспекти около реализацията на бъдещия ви бизнес проект. Под формата на бизнес план новостартиращи предприемачи, стартъп компании и развиващи се такива могат да кандидатстват за получаването на достъп до финансиране посредством европроекти и фондове или да представят идеята си пред инвеститори.

Изготвянето на бизнес план е умение, което ще ви бъде от полза и занапред.

Формати на бизнес план: кой е най-добрият спрямо вашата бизнес идея?

В писането на бизнес план няма термини като грешно или правилно писане.

Важно е при създаването му да се използва формат,  който в най-пълна степен отговаря на нуждите на вашата бизнес идея.

Традиционен бизнес план – същност и структура

Традиционният бизнес план е по-често срещаният формат. Той се основава на стандартна структура, предполагайки възможност за подробно навлизане в същността на всеки негов раздел. Предвид обема си, работата по традиционен бизнес план изисква повече усилия и време.

Въпреки това кредитори, инвеститори и оценяващи, когато става въпрос за финансиране по европейски програми за развитие на бизнес, в повечето случаи предпочитат тази структура набизнес план.

Тук ви представяме съвсем накратко структурата на традиционния бизнес план:

Резюме на бизнес плана

Разкажете на читателя какво и как – каква е вашата идея за бизнес и защо тя би била успешна.

Тук е важно да обърнете внимание на вашата мисия, продукт/услуга, както и да споменете ръководния екип от специалисти, които ще работят в изпълнението на дейностите по проекта. Споделете и основна финансова информация, и планове за растеж.

Описание на компанията

Стъпете върху проблемите, които ще разрешите с представеното от вас иновативно бизнес решение. По този начин бихте могли да направите отлично описание на компанията си. Важно е тук да бъдете максимално конкретни, за да стане ясно кои потребители и организации биха могли да се възползват от продукта/услугата, която предлагате.

Кои са конкурентните предимства, на които ще заложите и кои са експертите в екипа ви? Това са все въпроси, на които следва да отговорите в тази част на бизнес плана.

Пазарен анализ

Доброто познаване на целевия пазар и индустрията, в която ще се развивате, е първото условие за успех на бизнес идеята ви.

Подготовката на тази част от бизнес плана отразява резултатите от предварително проведените конкурентни изследвания. Какви са водещите тенденции в индустрията? Как бихте могли да подобрите направеното до този момент?

Отговорите на тези въпроси, подкрепени с фактически данни, ще направят разработения от вас пазарен анализ повече от добър.

Организация и управление

Бъдещите инвеститори и/или оценяващи проектното ви предложение следва да са наясно с това как ще бъде структурирана йерархията в компанията ви. С други думи, следва да изясните кой за какво ще отговаря, в случай че бизнес идеята ви получи търсеното финансиране. Тук е моментът да посочите и каква ще е правната структура на бизнеса – ЕТ, ООД, ЕООД и т.н.

Услуга или продуктова линия

Опишете подробно какъв тип продукт/услуга ще предлагате и каква ще е ползата за потребителите им.

Какъв е жизненият цикъл на продукта? Споделете намеренията си за патентоване на марка, уреждане на авторски права и други, в този ред на мисли.

Маркетинг и продажби

Към маркетинговата стратегия на бизнеса може да се подходи по няколко начина. В зависимост от различните пазарни фактори и непрекъснато променящите се тенденции, първоначалната стратегия най-вероятно ще се промени.

При представянето на вашата бизнес идея обаче е важно да обясните как смятате да привлечете и задържите своите клиенти.

Финансиране

Тази особено важна секция от бизнес плана следва да бъде разработена много внимателно.

Тук представете подробен финансов план, по който ще работите и въз основа на който бихте могли да получите финансиране.

Каква част от финансирането ще отделите за закупуване на дълготрайни активи, материали и т.н.?

След като кандидатствате за финансиране за развитие на бизнес, тази част от бизнес плана изисква да бъде изпипана до последния детайл.

Финансови прогнози

В допълнение на искането за финансиране, добре би било да предложите и финансови прогнози.

При разработката на бизнес план главната идея е да убедите инвеститори, финансиращи организации и други, в  това, че бизнесът ви гарантира някаква стабилност и ще реализира положителен финансов успех.

В случай че кандидатствате за финансиране за целева дейност на вече съществуващ бизнес, като доказателство бихте могли да приложите:

  • отчет за приходи и разходи;
  • счетоводни баланси;
  • отчети за паричните потоци и други, които имат пряко значение към вашата бизнес идея.

Финансовите прогнози следва да са по-подробни в първата планирана година от дейността – месечни, тримесечни, шестмесечни.

Важно е да представите прогнозите си по начин, който пряко ги съпоставя с искането ви за финансиране.

Приложение

На последно, но не по важност място, е секцията с приложения към бизнес плана.

Тук бихте могли да представите набор от подкрепящи идеята ви документи, фотографии и други от този тип. Когато в същинската разработка на бизнес плана е необходимо да направите препратка, то приложението е мястото, в което да позиционирате въпросния материал.

Съкратен бизнес план – същност и структура

Макар и по-рядко срещани в практиката, съкратените бизнес планове също използват типична документална структура.

За разлика от традиционните такива, те са изключително кратки и имат за цел да представят само ключовите елементи от вашата бизнес идея. Съкратените бизнес планове обикновено се използват за представянето на малки бизнес проекти и/или конкретни дейности по усъвършенстване на вече съществуваща компания. Полезни са за визуализиране на основни показатели – различни числови данни и факти за компанията.

Тук ви представяме основните компоненти на съкратения бизнес план:

Ключови партньорства

Кои са тези организации и отделни хора, с които ще работите заедно в посока постигане на общата ви бизнес цел?

Тук би било редно да споменете всички, от които бизнесът ви има нужда, за да работи ефективно – доставчици, производители, подизпълнители и други ключови стратегически партньори.

Ключови дейности

Тук опишете конкретните дейности, с които вашата бизнес идея би постигнала конкурентно предимство. И не само, всички дейности, чието значение е важно за изпълнението на общите цели на бизнес проекта ви, следва да бъдат упоменати в тази секция.

Ключови ресурси

Всички ресурси, които следва да бъдат вложени в създаването на стойност на продукта/ услугата, намират израз в този раздел на съкратения бизнес план. В общия случай тук се включват ресурси като работен персонал, капитал или интелектуална собственост.

Стойностно предложение

Предлаганият от вас продукт/услуга следва да носи стойност за потребителите и пазара като цяло.

Стойностното предложение на продукта/услугата, които ще произвежда бъдещият ви бизнес, следва да бъде изразено ясно и убедително.

Връзки с клиенти и комуникация

По какъв начин клиентите ще взаимодействат с вашия бизнес – посещавайки ви на място във физически обект (магазин, офис и т.н.) или онлайн? Споделете и начините, по които ще говорите с потребителите. Днес масово се използват смесени модели и канали за комуникация.

Клиентски сегменти

Целевата група следва да бъде конкретизирана още на етап бизнес планиране.

На всички инвеститори им е ясно, че бизнесът ви няма как да е насочен към всички, а ще обслужва интересите и потребностите само на определен целеви пазар.

Структура на приходи и разходи

Другият ключов аспект на бизнес плана от съкратен тип са приходите и разходите.

Как твоят бизнес ще оптимизира разходите си – съсредоточавайки се върху тяхното намаляване или чрез увеличаване на продуктовата стойност?

Важно е да споделите на потенциалните инвеститори и още как ще печелите от тази си дейност – посредством продажби, членски такси, реклама и т.н.

Необходим ли ви е консултант при изготвянето на бизнес план?

Разработването на бизнес план може да изглежда твърде плашещо и сложно начинание, особено когато с тази задача се налага да се справи млад предприемач. Ето защо консултацията със специалист при първата, а и всяка следваща процедура по разработката на бизнес план – било то за получаване на безвъзмездно фирмено финансиране, кандидатстване по европроекти и/или представяне на идеята пред инвеститори, има определящо значение за професионалното представяне.

Освен на етап кандидатстване, експерт би могъл да ви съдейства и в последващата работа по реализацията на одобрен проект. По този начин можете да си спестите допускането на евентуални грешки по неговото отчитане и администриране.

В заключение само ще споменем, че предвиждането на разходи за консултация с експерт не е недопустимо.

Така че бихте могли да повишите шансовете си за получаване на стартъп финансиране и/или такова за развитие на съществуващ бизнес, като се доверите на експерт по бизнес консултиране.