Опознайте ни

Как да изготвим бизнес план?

Основата, върху която гради бизнеса си всеки предприемач, е неговият план. Погрешно определян като ненужен и губещ ценно време, бизнес планът всъщност представя цялостната стратегия за реализация на вашата бизнес идея. Той е необходим елемент както за стартирането на съвършено нов бизнес проект, така и за надграждането на вече съществуващ такъв.

Чудите се как да създадете собствен бизнес план, който да работи за вас – ръководейки ви и осигурявайки ви достъп до различни финансиращи програми?

Ето и нашите основни насоки, които подбрахме в следващите редове.

Значение на бизнес плана за управлението на бизнеса

Представете си, че бизнес планът е една географска карта, която следва да ви преведе по най-правилния маршрут от точка “А” до точка “Б”. Ключово значение тук има добре разработеният стратегически маршрут. От него зависи дали и как ще успеете да структурирате, управлявате и развивате своя бизнес проект.

Това е начин да обмислите сериозно ключовите аспекти около реализацията на бъдещия ви бизнес проект. Под формата на бизнес план новостартиращи предприемачи, стартъп компании и развиващи се такива могат да кандидатстват за получаването на достъп до финансиране посредством европроекти и фондове или да представят идеята си пред инвеститори.

Изготвянето на бизнес план е умение, което ще ви бъде от полза и занапред.

Формати на бизнес план: кой е най-добрият спрямо вашата бизнес идея?

В писането на бизнес план няма термини като грешно или правилно писане.

Важно е при създаването му да се използва формат,  който в най-пълна степен отговаря на нуждите на вашата бизнес идея.

Традиционен бизнес план – същност и структура

Традиционният бизнес план е по-често срещаният формат. Той се основава на стандартна структура, предполагайки възможност за подробно навлизане в същността на всеки негов раздел. Предвид обема си, работата по традиционен бизнес план изисква повече усилия и време.

Въпреки това кредитори, инвеститори и оценяващи, когато става въпрос за финансиране по европейски програми за развитие на бизнес, в повечето случаи предпочитат тази структура набизнес план.

Тук ви представяме съвсем накратко структурата на традиционния бизнес план:

Резюме на бизнес плана

Разкажете на читателя какво и как – каква е вашата идея за бизнес и защо тя би била успешна.

Тук е важно да обърнете внимание на вашата мисия, продукт/услуга, както и да споменете ръководния екип от специалисти, които ще работят в изпълнението на дейностите по проекта. Споделете и основна финансова информация, и планове за растеж.

Описание на компанията

Стъпете върху проблемите, които ще разрешите с представеното от вас иновативно бизнес решение. По този начин бихте могли да направите отлично описание на компанията си. Важно е тук да бъдете максимално конкретни, за да стане ясно кои потребители и организации биха могли да се възползват от продукта/услугата, която предлагате.

Кои са конкурентните предимства, на които ще заложите и кои са експертите в екипа ви? Това са все въпроси, на които следва да отговорите в тази част на бизнес плана.

Пазарен анализ

Доброто познаване на целевия пазар и индустрията, в която ще се развивате, е първото условие за успех на бизнес идеята ви.

Подготовката на тази част от бизнес плана отразява резултатите от предварително проведените конкурентни изследвания. Какви са водещите тенденции в индустрията? Как бихте могли да подобрите направеното до този момент?

Отговорите на тези въпроси, подкрепени с фактически данни, ще направят разработения от вас пазарен анализ повече от добър.

Организация и управление

Бъдещите инвеститори и/или оценяващи проектното ви предложение следва да са наясно с това как ще бъде структурирана йерархията в компанията ви. С други думи, следва да изясните кой за какво ще отговаря, в случай че бизнес идеята ви получи търсеното финансиране. Тук е моментът да посочите и каква ще е правната структура на бизнеса – ЕТ, ООД, ЕООД и т.н.

Услуга или продуктова линия

Опишете подробно какъв тип продукт/услуга ще предлагате и каква ще е ползата за потребителите им.

Какъв е жизненият цикъл на продукта? Споделете намеренията си за патентоване на марка, уреждане на авторски права и други, в този ред на мисли.

Маркетинг и продажби

Към маркетинговата стратегия на бизнеса може да се подходи по няколко начина. В зависимост от различните пазарни фактори и непрекъснато променящите се тенденции, първоначалната стратегия най-вероятно ще се промени.

При представянето на вашата бизнес идея обаче е важно да обясните как смятате да привлечете и задържите своите клиенти.

Финансиране

Тази особено важна секция от бизнес плана следва да бъде разработена много внимателно.

Тук представете подробен финансов план, по който ще работите и въз основа на който бихте могли да получите финансиране.

Каква част от финансирането ще отделите за закупуване на дълготрайни активи, материали и т.н.?

След като кандидатствате за финансиране за развитие на бизнес, тази част от бизнес плана изисква да бъде изпипана до последния детайл.

Финансови прогнози

В допълнение на искането за финансиране, добре би било да предложите и финансови прогнози.

При разработката на бизнес план главната идея е да убедите инвеститори, финансиращи организации и други, в  това, че бизнесът ви гарантира някаква стабилност и ще реализира положителен финансов успех.

В случай че кандидатствате за финансиране за целева дейност на вече съществуващ бизнес, като доказателство бихте могли да приложите:

 • отчет за приходи и разходи;
 • счетоводни баланси;
 • отчети за паричните потоци и други, които имат пряко значение към вашата бизнес идея.

Финансовите прогнози следва да са по-подробни в първата планирана година от дейността – месечни, тримесечни, шестмесечни.

Важно е да представите прогнозите си по начин, който пряко ги съпоставя с искането ви за финансиране.

Приложение

На последно, но не по важност място, е секцията с приложения към бизнес плана.

Тук бихте могли да представите набор от подкрепящи идеята ви документи, фотографии и други от този тип. Когато в същинската разработка на бизнес плана е необходимо да направите препратка, то приложението е мястото, в което да позиционирате въпросния материал.

Съкратен бизнес план – същност и структура

Макар и по-рядко срещани в практиката, съкратените бизнес планове също използват типична документална структура.

За разлика от традиционните такива, те са изключително кратки и имат за цел да представят само ключовите елементи от вашата бизнес идея. Съкратените бизнес планове обикновено се използват за представянето на малки бизнес проекти и/или конкретни дейности по усъвършенстване на вече съществуваща компания. Полезни са за визуализиране на основни показатели – различни числови данни и факти за компанията.

Тук ви представяме основните компоненти на съкратения бизнес план:

Ключови партньорства

Кои са тези организации и отделни хора, с които ще работите заедно в посока постигане на общата ви бизнес цел?

Тук би било редно да споменете всички, от които бизнесът ви има нужда, за да работи ефективно – доставчици, производители, подизпълнители и други ключови стратегически партньори.

Ключови дейности

Тук опишете конкретните дейности, с които вашата бизнес идея би постигнала конкурентно предимство. И не само, всички дейности, чието значение е важно за изпълнението на общите цели на бизнес проекта ви, следва да бъдат упоменати в тази секция.

Ключови ресурси

Всички ресурси, които следва да бъдат вложени в създаването на стойност на продукта/ услугата, намират израз в този раздел на съкратения бизнес план. В общия случай тук се включват ресурси като работен персонал, капитал или интелектуална собственост.

Стойностно предложение

Предлаганият от вас продукт/услуга следва да носи стойност за потребителите и пазара като цяло.

Стойностното предложение на продукта/услугата, които ще произвежда бъдещият ви бизнес, следва да бъде изразено ясно и убедително.

Връзки с клиенти и комуникация

По какъв начин клиентите ще взаимодействат с вашия бизнес – посещавайки ви на място във физически обект (магазин, офис и т.н.) или онлайн? Споделете и начините, по които ще говорите с потребителите. Днес масово се използват смесени модели и канали за комуникация.

Клиентски сегменти

Целевата група следва да бъде конкретизирана още на етап бизнес планиране.

На всички инвеститори им е ясно, че бизнесът ви няма как да е насочен към всички, а ще обслужва интересите и потребностите само на определен целеви пазар.

Структура на приходи и разходи

Другият ключов аспект на бизнес плана от съкратен тип са приходите и разходите.

Как твоят бизнес ще оптимизира разходите си – съсредоточавайки се върху тяхното намаляване или чрез увеличаване на продуктовата стойност?

Важно е да споделите на потенциалните инвеститори и още как ще печелите от тази си дейност – посредством продажби, членски такси, реклама и т.н.

Необходим ли ви е консултант при изготвянето на бизнес план?

Разработването на бизнес план може да изглежда твърде плашещо и сложно начинание, особено когато с тази задача се налага да се справи млад предприемач. Ето защо консултацията със специалист при първата, а и всяка следваща процедура по разработката на бизнес план – било то за получаване на безвъзмездно фирмено финансиране, кандидатстване по европроекти и/или представяне на идеята пред инвеститори, има определящо значение за професионалното представяне.

Освен на етап кандидатстване, експерт би могъл да ви съдейства и в последващата работа по реализацията на одобрен проект. По този начин можете да си спестите допускането на евентуални грешки по неговото отчитане и администриране.

В заключение само ще споменем, че предвиждането на разходи за консултация с експерт не е недопустимо.

Така че бихте могли да повишите шансовете си за получаване на стартъп финансиране и/или такова за развитие на съществуващ бизнес, като се доверите на експерт по бизнес консултиране.

5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Стъпка 1: Формулирайте идеята си, за която търсите финансиране5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Най-големият гарант, че вашият евро проект ще се провали, е да не знаете какво точно искате да направите.
По-точно казано, ако просто искате да вземете евро пари, но не знаете за какво или си променяте идеите ежедневно – бъдете сигурни, че нещата няма да Ви се случат.
Дефинирането на конкретната идея на проекта и нейните цели е първата стъпка, която трябва да извървите сами. Без помощта на консултант, занимаващ се само с евро проекти. Съобразете идеята само и единствено от гледна точка на това, как тя ще Ви помогне да развиете бизнеса си или да създадете нов. Концентрирайте се само върху идеята си. Знаейки точната идея и имайки ясни цели, Вие ще знаете в каква граница можете да варирате и какви жертви може да направите. Какво означава това? Идеята Ви може да претърпи промяна, за да бъде финансирана по европейска програма, но това на този етап не е важно. И най-добрия екип от консултанти да изберете, ако не сте наясно със себе си и с идеята си, те няма да могат да Ви консултират успешно. А ако наистина са професионалисти, дори няма да погледнат на Вас като на потенциален клиент.
Много е важно проектът, който искате да финансирате, задължително да бъде жизнен и без субсидия. Статистиката показва, че огромен процент от успешните проекти са тези, които биха били реализирани и без субсидия, защото имат смисъл за клиента.

Стъпка 2: Направете среща и изберете консултант по евро проекти5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Добрите консултанти, чувайки какво искате да реализирате и опознавайки дейността Ви, знаят веднага на къде да се насочат. Големият въпрос е как да изберем добрия консултант?
Безусловно най-добрият вариант е чрез препоръка. Какво означава това? Разпитайте Ваш колега, познат или близък, който може да Ви препоръча фирма или консултант, с който е работил.
Ако не можете да получите такава препоръка от Ваш познат, ползвайте google. Информирайте се онлайн за фирмата, към която проявявате интерес, като вземете предвид колко поддържана е страницата им, колко актуална е информацията, с какви клиенти е работила, какви проекти е успяла да реализира успешно и т.н. Можете да направите контакт с клиенти на фирмата и да попитате за препоръка.
След като изберете фирма, проведете среща с препоръчаната консултантска фирма.
На тази среща е много важно да бъдете обстоятелствени за Вашата идея, да обясните какво правите и какво искате да правите. Това е важно, защото добрия консултант, дори и на първа среща, вече реално набира информация за това как да разпише Вашия проект, ако се стигне до там. Да сте подробни е важно и защото цялата информация, която ще сведете до знанието на консултантите по евро проекти, ще спомогне те да определят дали сте допустим кандидат, и ако сте, то по коя програма трябва да работите.
След като разкажете за идеята си, чуйте консултантската фирма какво мисли за нея. Оставете консултанта да Ви задава въпроси, които биха спомогнали да му се изясни картината.
За да прецените дали един консултант е професионалист в своята област, той още на първата среща ще ви разкаже какви рискове се крият зад реализацията на проекта. И най-важното – ще Ви каже и как ще управлявате заедно тези рискове.
На тази първа среща са важни няколко основни неща:
– Задаване на въпроси от страна на консултанта, чрез които той ще навлезе във Вашата идея и ще разбере Вашите цели.
– Поставяне на срокове за изясняване на неуточнени въпроси;
– Ангажираност на консултанта да дефинира възможностите Ви за кандидатстване по европейски програми;
– Изпращане на оферта за консултантски услуги;
– Изпращане на образец на договор за консултантски услуги.
– Ангажираност на консултанта да направи кратък анализ на шанса Ви за успех (ако има налична информация както от Ваша страна, така и от страна на отворени програми). Всеки професионалист в сферата може да изготви такъв кратък анализ, който е изключително полезен, защото може да се окаже, че шансовете Ви за успех са минимални.

Стъпка 3: Вземете решение за кандидатстване5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

След като имате вече експерти, с които може да работите, ясно Ви е какъв проект искате да реализирате и знаете по коя програма може да се случи това, е време да си дадете ясна сметка дали имате ресурса и възможността да изпълните предвидения проект. Съществува един мит, че евро проект се изпълнява без да е необходим особен финансов ресурс. Това категорично не е вярно и често пъти липсата на финансов ресурс е една от основните причини за невъзможността да се реализира даден евро проект, дори след подписан договор за субсидия, т.е. одобрен проект.
Избраният от Вас консултант, ако е професионалист още на първа среща ще повдигне този въпрос. Това е ключов момент, защото в бъдеще може да се окаже, че сте изгубили време и пари, заради невъзможността да изпълните проекта.
В какво трябва да се състои преценката на възможността Ви за реализация на проекта?
Дефинирайте индикативни стойности на Вашия проект. Вече трябва да имате такива, защото знаете какво ще правите, какво искате да финансирате и по коя програма ще се случи това. Знаете и каква ще бъде субсидията от страна на програмата. Общото правило при финансиране на евро проекти предполага инвеститора да финансира всички дейности по евро проекта и след това да получи субсидията от управляващия орган. Т.е. трябва да разполагате със свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите по проекта, а ако не разполагате с такъв в момента, да знаете от къде можете да го осигурите, за което да бъдете почти на сто процента сигурни.
Опитният консултант ще ви разясни в какъв срок ще си получите парите от управляващия орган, какви са условията за получаване на авансово и междинно плащане, как те се отчитат и т.н.
Всеки проект дава възможност за авансово и/или междинни плащания, но това ни Ви освобождава от тежестта да разполагате с финансов ресурс, защото тези плащанията в повечето случаи се получават след наличие на банкова гаранция, а за да я получите – трябва да разполагате с финансови средства.
Тук вече нещата зависят от отношенията Ви с банките, защото има различни инструменти за осигуряването на такъв документ, но не разчитайте, че това може да се случи без да обезпечите гаранцията с пари в сметка или налично недвижимо имущество.
Важно е да подчертаем, че в никакъв случай не трябва да забравяте и ДДС-то, което трябва да сами да финансирате по време на изпълнението на проекта. 20% от проекта никак не са малка сума и тя не трябва да бъде подценявана.
Ако смятате, че не можете да реализирате проекта, по-добре не се захващайте. А ако мислите, че можете и когато вече имате ясна визия как ще се случи това от финансова гледна точка, можете да направите постъпки към започване на конкретна работа по изготвяне на евро проекта, с който ще кандидатствате за финансиране.

Стъпка 4: Кандидатствайте с проектно предложение5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Стъпките за кандидатстване са следните:
1. Подписване на договор с избран консултант.
2. Разпределение на ангажиментите и дейностите между Вас и консултантската фирма, която ще работи по проекта.
Не мислете в никакъв случай, че когато се доверите на консултант по евро проекти, Вие няма да имате никакъв ангажимент по време на процедурата за кандидатстване. Напротив, успешното реализиране на един проект зависи от съвместната работа и на двете страни. Добрият консултант ще Ви каже какво точно се изисква от вас и какво трябва да правите. За тази цел той ще направи много точен план-график, по който да се движите.
3. Разработване на прост план-график.
Консултанта по евро проекти ще изработи план-график за неговите и Вашите ангажименти. Той ще съдържа срокове за представяне на документите, които Вие трябва да изпратите или да подготвите, както и срокове за изработване на различните документи, които са ангажимент на консултанта.
4. Контактна информация на оперативно ниво.
Много е важно при разработване на проекта да осигурите контакт на консултанта по евро проекти с останалите ключови участници в проекта.
Това може да бъде екипът от проектанти, които извършват инвестиционно проектиране на обект, ако става въпрос за строителство, може да бъде конкретен отдел от Вашата организация – счетоводен, рекламен и търговски отдели или друга външна организация.
Информирайте всички тези участници, че подготвяте европейски проект, за да бъдат готови да реагират адекватно на исканите документи и информация от страна на консултанта. Ако трябва, проведете среща, на която да запознаете Вашия екип с този, който ще изработва проекта.
5. Отговорник по изпълнение.
Ако решите, че Вие не разполагате с времето да съблюдавате процеса по подготовка на евро проекта за Вашата фирма, можете да прехвърлите тази отговорност на друг човек от организацията Ви. Той ще трябва да следи вместо Вас графика за изпълнение на дейностите, да се ангажира с контрола между консултанта и останалите участници в процеса, които ще трябва да работят в колаборация, когато е необходимо.
Отговорникът по проекта от Вашата организация ще осъществява цялата комуникация, ще осъществява контрол и ще взима решения, когато е необходимо в процеса на изработване на проектното предложение. За целта е необходимо и той много добре да познава идеята и целите, които искате да постигнете. Отговорникът ще има ангажимента да Ви информира при отклонение от сроковете или възникнали проблеми.

Стъпка 5: Реализирайте одобреният проект5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Управлението е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение на Вашия проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получите плащания спрямо заложените етапи. Истински ангажираните консултанти включват в услугите си задължително дейностите по управление, отчитане и контрол на проекта, за да Ви гарантират коректно изплащане на субсидията по съответната програма.
Управлението на проекта, независимо как се постига, включва координиране на четири ключови елемента:
• Екип на проекта
• Качество
• Времеви график
• Разходи
Факторите са много и опитният консултант трябва да ги следи постоянно и да предприема промени, когато е необходимо. Специалистите по управление на проекти работят в много комплексна среда с многообразни рискове, в условия на завишени напрежение и отговорност. Човешкият фактор е един от ключовите за успешното реализиране на проекти. Той включва добри организационни, комуникационни и координационни умения, гъвкавост, адаптивност и способност за работа под напрежение.

РЪКОВОДСТВО с чеклист: Как да открием подходящи програми за безвъзмездно финансиране?

РЪКОВОДСТВО с чеклист: Как да открием подходящи програми за безвъзмездно финансиране?

Тази публикация е в подкрепа на мисията ни във Фондация „Инициатива Млад Предприемач“ да насърчава предприемаческото мислене сред младите хора. Ние повишаваме информираността с цел разгръщане на потенциала и възможностите за усъвършенстване както на професионалните и личностните им умения, така и на идеите им за развитие.

Какво представлява безвъзмездното финансиране?

Като член на Европейския съюз България има възможност да се възползва от безвъзмездно финансиране в различни области и отрасли. Това са парични средства, отпуснати по оперативна програма. Възможно е те да включват и национално съфинансиране. Въпросните безвъзмездни помощи се отпускат с цел изпълнение на проекти, които са насочени към постигането на определени резултати, резониращи с политиките на Европейския съюз. Проектните предложения минават съответното одобрение и се управляват директно от Европейската комисия.

Бенефициент по програмите за безвъзмездно финансиране може да бъде стопански субект от публичен или частен характер, който отговаря за изпълнението и управлението на конкретния проект. Финансова помощ се отпуска по най-различни програми, разпределени предимно в следните области:

 • Земеделие и развитие на селските райони;
 • Хуманитарна помощ;
 • Заетост и социално приобщаване;
 • Регионално развитие;
 • Научни изследвания и иновации;
 • Морско дело и рибарство;
 • Образование.

Как се управляват средствата, отпуснати по програми за безвъзмездно финансиране?

Съществуват строги правила, които трябва да се спазват при управлението на този вид парични средства. Те са въведени с цел финансовата помощ да бъде изразходвана възможно най-ползотворно и прозрачно. Както вече споменахме, този тип проекти се ръководят директно от Европейската комисия и 27-те еврокомисари носят политическа отговорност за правилното управление на средствата, отпуснати от ЕС. Те обаче се харчат предимно в страните на проектите-бенефициенти, затова правителствата на въпросните държави носят отговорност за извършване на ежегодни ревизии и одити.

Ако станете бенефициент на програма за безвъзмездно финансиране, ще работите на принципа “разход-верификация-плащане”. Това означава, че първо ще трябва да реализирате съответния етап от проекта, използвайки собствени средства. След това управляващият орган по оперативната програма ще извърши проверка и ще верифицира разходните документи и постигнатия резултат. Едва след това можете да очаквате да получите полагащата ви се по договор безвъзмездна помощ. Повечето консултанти съветват да предвидите една стабилна сума (размерът ѝ зависи от мащабите на проектното ви предложение), с която да можете да сте сигурни, че ще издържите финансово до етапа, в който получите безвъзмездната парична помощ. Преценете внимателно дали можете да понесете евентуална загуба на първоначалната инвестиция по подготовката на проектното предложение, в случай че то получи отказ от управляващия орган на оперативната програма.

Как се отпуска безвъзмездно финансиране?

Безвъзмездни средства се отпускат след кандидатстване по обява, наречена „Покана за предоставяне на предложения“. Получателите на такова финансиране се обявяват публично и се публикуват онлайн в т.нар. „Система за финансова прозрачност“. Това е базата данни за бенефициентите. В нея се съдържа информация за организацията, която получава финансовата помощ, целта на проекта, отпуснатата сума, кое отговорно ведомство я е предоставило и от коя част от бюджета на ЕС е дошло финансирането.

Кой може да кандидатства по проект за безвъзмездно финансиране?

Безвъзмездна финансова помощ могат да получат малки предприятия, неправителствени организации, научни изследователи (по програмата Хоризонт 2020), както и млади хора (например по програмата Еразъм+).

Имайте предвид, че Европейският съюз изключително рядко финансира проектите изцяло. Бенефициентът също участва финансово в начинанието и безвъзмездните средства са по-скоро допълнителна помощ, отколкото начин за печалба.

Европрограмите нямат за цел да подпомагат бедни и нуждаещи се хора, те се отпускат на успешни и опитни предприемачи, които имат ясна цел и добре обоснован бизнес план. Само с желание и мечти трудно ще постигнете успех. Необходимо е да докажете, че имате добре изградена база и стабилни финансови възможности, с които да подкрепите и реализирате проекта.

Как се кандидатства за безвъзмездно финансиране?

Кандидатстването става посредством съответните регионални или национални управляващи органи в държавата, в която имате регистрация. Необходимо е да намерите подходяща за вашата идея покана за представяне на предложения и много внимателно и стриктно да следвате обявените насоки за оформяне на документите. Всяка покана е различна и има своите специфични изисквания и особености. Част от тях налагат условие за задължително сътрудничество между бенефициента и партньори от други страни, членки на Европейския съюз или асоциирани държави.

Партньори от такова естество можете да потърсите и сами, но съществуват и различни услуги и специални онлайн търсачки, които да улеснят намирането им. Местните управляващи органи и институции също може да разполагат с подобна информация, така че не е зле да се допитате и до тях.

След като преминете успешно процедурата по входиране на проектното предложение, то ще се конкурира с тези на останалите кандидати по същата покана. Най-добрият ще спечели безвъзмездната финансова помощ. Одобряването се извършва от Оценителна комисия и обикновено отнема около 3 до 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на документите. При кандидатстване по програмите за развитие на селските райони процедурата по одобрение може да продължи и цяла година. Фирмите и организациите с одобрени проекти най-често получават от 20 до 50% от договорената сума авансово, срещу банкова гаранция. Остатъкът от финансирането се отпуска поетапно, на един или повече траншове. За всички направени разходи по проекта се изисква подробен отчет и набор от документи.

Необходим ли е консултант?

Кандидатстването за безвъзмездно финансиране не изисква задължително ползване на услугите на специализиран консултант по европроекти. И все пак, ако за пръв път се сблъсквате с подобни процедури, не е зле да проведете поне една консултация с такъв. Това ще ви помогне да си изясните процеса и да знаете как трябва да се подготвите и на какви препятствия можете да попаднете. Един добре подготвен професионален консултант би могъл да оформи и разработи вашата идея и да придвижи документите по кандидатстването. След одобрение на проекта консултантът би могъл да ръководи изпълнението му в стриктно съответствие със заложените в него параметри, така че да е сигурно, че няма да бъдете санкционирани по някакъв начин. Той ще подготви и заявките за плащане, чрез които ще можете да получите субсидията си. С негова помощ ще можете да управлявате и администрирате проекта си така, че той да завърши успешно и да постигне всички заложени в него цели и резултати.

Въпросните консултанти следят отблизо всички европрограми и могат да ви предоставят актуална и изчерпателна информация относно тези, които са подходящи за вас. С тяхна помощ бихте могли значително да увеличите шансовете си за успех. Няма как всяка една кандидатура да е успешна, но добрите консултанти обикновено имат поне около 70% успеваемост на проектите, с които са се заели.

Без значение дали ще ползвате услугите на професионален консултант по европроекти или ще подготвите проектното предложение сами, не бива да забравяте следното: повечето такива конкурси нямат опция за поправка или допълване на входираните документи. Трябва да работите прецизно и внимателно. Според статистиката около 52% от подадените проектни предложения са отхвърлени заради неправилно окомплектоване на документите или липсващи такива. Не допускайте вашият да се окаже сред тях.

Важно е да се знае, че ползването на консултант обикновено е допустим разход по проектното предложение. Ако станете бенефициент по оперативна програма, този разход може да ви бъде възстановен.

Как се разработва качествено проектно предложение?

За да формулирате идеята си по най-добрия начин, е необходимо първо да си отговорите на следните въпроси:

 • Защо? Какъв е проблемът, който планирате да решите с изпълнението на това проектно предложение?
 • Какво? Какви са резултатите, които очаквате да постигнете и до каква степен те ще помогнат в разрешаването на проблема?
 • Как? Какви действия смятате да предприемете, за да изпълните набелязаните цели?
 • Кога? В какви срокове планирате да реализирате всеки един етап от проекта?
 • Колко? Какъв е размерът на финансовите инвестиции, които ще са ви необходими за изпълнение на проектното предложение?
РЪКОВОДСТВО с чеклист: Как да открием подходящи програми за безвъзмездно финансиране?

Как да открием подходящи програми за безвъзмездно финансиране – чеклист?

 1. Направете проучване в Интернет – има доста сайтове, които публикуват актуална информация за европрограмите.
 2. Проверете Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). В уебсайта на системата има търсачка, в която можете да въведете населеното си място и параметрите на организацията си и да проверите има ли подходящи за вас програми.
 3. Обърнете се към институциите, които се явяват управляващ орган по оперативната програма – например Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика, местната община и др.
 4. Посетете областните информационни центрове – тяхна задача е да предоставят информация за възможности за европейско финансиране. Те често организират и информационни събития за целевите групи с идеята за популяризиране на програмите и представяне на вече реализирани проекти.
 5. Потърсете препоръки за добри консултанти по европроекти – те биха могли да ви насочат към подходящи за вас програми и да ви посъветват как правилно да подготвите документите си. Един опитен специалист може да изчисли с доста голяма точност оценката, която вашeто проектно предложение би получило и каква е вероятността то да бъде финансирано. Ако той ви каже, че шансът ви за успех не е голям, по-добре се вслушайте в думите му и преработете идеята си така, че да се доближи до изискванията на управляващия орган на оперативната програма.
 6. Преценете дали ще използвате услугите на такъв специалист за управлението на целия проект или само за първоначална експертиза.
 7. Изисквайте договор – ако в крайна сметка решите да работите с консултант, задължително настоявайте за сключване на детайлен договор за изпълнение на услугата, включващ ясна и точна формулировка на поетите от него ангажименти и срокове.
 8. Обмислете внимателно дали вашата организация има реална необходимост от дейностите, които са предмет на проекти по дадена програма. Ако това е така – дали европейска субсидия е най-добрият начин за постигане на целта? Не забравяйте, че задължението ви не се изчерпва само с входирането на добре окомплектовани документи. Управлението на един такъв проект е огромна отговорност и изисква значителен разход на време и ресурси.
 9. Задайте си въпроса достатъчно добре ли сте подготвени финансово, за да подсигурите едно подобно начинание. В повечето случаи безвъзмездната парична помощ покрива само една част от необходимата сума за изпълнение на проекта. Останалото ще трябва да осигурите вие. Преценете внимателно дали организацията ви може да си позволи такъв голям разход, без това да навреди на дейността ѝ. Ако в даден етап от изпълнението на проекта нямате възможност да се разплатите с подизпълнителите, няма да можете да подадете искане за изплащане на следващия финансов транш.
 10. Съберете възможно най-много ценови оферти от подизпълнители и не пропускайте да калкулирате дори най-дребните разходи, например ток, вода, транспорт и др.
 11. Опитайте се да предвидите какви са рисковете – с какви проблеми и препятствия бихте се сблъскали по време на изпълнението на проекта и как планирате да се справите с тях.
 12. Формулирайте ясно какви са очакваните резултати и как можете да задържите постигнатото, дори след приключване на проекта. Оценителните комисии дават предимство именно на такива идеи.
 13. Проучете конкуренцията. Има ли други организации и кандидати, които са си поставили същите цели? С какво вашето проектно предложение ги превъзхожда?
 14. Опишете какви са индикаторите, по които ще измервате изпълнението на проекта. Те трябва да са точни, ясно дефинирани и количествено измерими. Индикаторите ще бъдат използвани за мониторинг на начинанието ви както от вас, така и от управляващия орган на оперативната програма.
 15. Не се хвърляйте веднага към прекалено мащабни проекти. Добре е да започнете първо с нещо по-малко, което ще ви позволи да се запознаете с етапите и процедурите, през които се преминава. Така ще можете сравнително безрисково да проверите дали имате капацитета да се справите с ръководенето и изпълнението на един такъв проект. След това вече можете да мислите за надграждане и поставяне на по-високи цели.
 16. Проверявайте всички изчисления по няколко пъти. Уверете се, че сте попълнили правилно и сте подготвили необходимия набор от документи – този тип конкурси не допускат нанасяне на корекции или допълване на документацията, след като тя вече е входирана.
 17. Информирайте се за крайните срокове за кандидатстване и се уверете, че няма да ги пропуснете.
 18. Направете качествено прединвестиционно проучване, за да можете да дадете отлична обосновка на необходимостта от проекта.
 19. Не вписвайте в бюджета разходи, чиято необходимост не можете да оправдаете. Ако смятате да похарчите пари за неща, които не са жизненоважни за изпълнението на проекта, рискувате той да бъде отхвърлен. Не залагайте дейности, чиято продължителност е нереалистична или неоправдано дълга.
 20. Въоръжете се с търпение – бюрокрацията, през която трябва да премине едно такова проектно предложение, е много голяма, така че ще ви е необходима солидна доза търпение и упоритост.

Източници:
1) Официален уебсайт на Европейския съюз.
2) Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.
3) Портал “Евро програми”.
4) Уебсайт на Оперативна програма “Регионално развитие”.
5) Портал “Европейски програми за финансиране”.
7) Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.